Precautionary Principle

Ang prinsipyo sa pag-iingat ng Europa

Ang patakaran ng Europa sa pagtitiyak ng pinakamataas na antas ng kaligtasan ng karneng baboy ay nakabatay sa tama at masusing pagsusuri sa panganib. Humihingi ng siyentipikong payo ang European Union sa European Food Organization (EFSA) bago magpasya kung ligtas bang kainin ang isang pagkain o bago pahintulutan ang mga partikular na sangkap o additive. Bukod pa rito, inilalapat ng European Union ang prinsipyo sa pag-iingat sa pamamahala ng mga peligro sa kaligtasan sa pagkain.

Kung may makatuwirang dahilan para pagdudahang may posibilidad ng peligro sa kaligtasan, gagawa ng mga hakbang ang European Union para limitahan o alisin ang peligro. Hindi namin kailangan pang maghintay ng ebidensya para patunayang may peligro talaga. “Nakabinbin” ang peligro habang nangangalap pa ng dagdag na siyentipikong impormasyon. Sa mga potensyal na peligro lang dapat nakatuon ang paglalapat sa prinsipyo sa pag-iingat. Malaya rin dapat ito sa diskriminasyon. Sa madaling salita, pantay-pantay dapat na makakaapekto sa lahat ng producer ang prinsipyo sa pag-iingat.

Gumagamit ng mga prinsipyo sa pag-iingat ang European Union. Ito ay dahil ang kaligtasan sa pagkain ang nangungunang priyoridad sa Europa at layunin ng European Union na tiyaking ligtas para sa mga mamimili ang lahat ng pagkain mula sa Europa.

Traceability

Traceability ng pinagkakatiwalaang karneng baboy na galing Europa

Ang konsepto ng “ganap na traceability” sa Europa ay isang mahalagang elemento sa mga patakaran sa Europa na nagtitiyak ng kaligtasan ng mga de-kalidad na karneng baboy. Sa pamamagitan ng konsepto ng ganap na traceability sa Europa, mate-trace ang lahat ng pagkain mula farm hanggang mesa sa kabuuan ng produksyon. Sa ganitong paraan, protektado ang mga mamimili ng karneng baboy mula sa Europa kung sakaling magkakaroon ng anumang problema.

Sa prinsipyo ng traceability ng Europa, mate-trace at masusubaybayan ang pagkain sa lahat ng yugto ng produksyon, pagpoproseso, at pamamahagi. Ginagawa nitong posible ang pag-aalis o pag-uurong ng mga hindi ligtas na produkto mula sa merkado. Ibig sabihin, ang traceability ang isa sa mga paraan para matugunan ang potensyal na peligro sa kaligtasan sa pagkain, na magtitiyak na ligtas kainin ang lahat ng pagkain sa Europa. Isa itong pundasyon ng Patakaran ng Europa sa Kaligtasan sa Pagkain. Bukod pa rito, binibigyan nito ang mga mamimili ng tumpak at naaangkop na impormasyon tungkol sa mga partikular na produkto.

Sa katunayan, dapat masiguro ng isang nagmamay-ari ng negosyo sa pagkain sa Europa na kayang matukoy agad ang mga supplier ng naturang produkto at kung sinong may-ari ng negosyo ang nag-supply nito. Kilala ito bilang “one step backward, one step forward” na pamamaraan.

Gumagamit ng ganap na traceability ang European Union. Ito ay dahil ang kaligtasan sa pagkain ang nangungunang priyoridad sa Europa at layunin ng European Union na tiyaking ligtas para sa mga mamimili ang lahat ng pagkain mula sa Europa. Tinitiyak nitong ang karneng baboy mula sa Europa ang pinakapinagkakatiwalaan sa merkado.

European Food Safety Authority

Ang patakaran ng Europa sa pagtitiyak ng pinakamataas na antas ng kaligtasan ng karneng baboy ay nakabatay sa tama at masusing pagsusuri sa panganib. Humihingi ng siyentipikong payo ang European Union sa European Food Organization (EFSA) bago magpasya kung ligtas bang kainin ang isang pagkain o bago pahintulutan ang mga partikular na sangkap o additive.

Ang EFSA ay isang institusyon sa Europa na kumikilos nang hiwalay sa mga panregulasyong awtoridad sa Europa para pagbukurin ang mga responsibilidad sa pagsusuri sa peligro (siyensya) at pamamahala sa peligro (patakaran). May pananagutan ang EFSA na ipaalam ang siyentipikong pagsusuri sa peligro at ang mga siyentipiko nitong resulta sa publiko.

Dahil dito, nagbibigay ang EFSA ng mga siyentipikong opinyon at payo na nagiging batayan ng mga patakaran at batas sa Europa sa larangan ng kaligtasan sa pagkain. Nangangalap at nagsusuri rin ang EFSA ng impormasyon batay sa available na pinakakomprehensibong siyentipikong impormasyon para makatulong sa pagsusuri ng peligro sa Europa. Bukod pa rito, nagsusumikap ang EFSA na maging bukas at transparent.

Nagtatag ang European Union ng isang malayang awtoridad sa kaligtasan sa pagkain sa Europa. Ito ay dahil kaligtasan sa pagkain ang pangunahing priyoridad sa Europa at umaasa ang European Union na ligtas para sa mga mamimili ang lahat ng pagkaing mula sa Europa, lalo na pagdating sa karneng baboy.

Animal Health And Welfare

Kalusugan at kapakanan ng hayop

Para matiyak ang kaligtasan ng de-kalidad na karneng baboy, malusog dapat ang pinagmulan nitong baboy. Dahil dito, naglatag ang European Union ng mahihigpit na regulasyon para matiyak ang pangangalaga sa kalusugan ng hayop sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkalat ng mga nakakahawang sakit ng hayop gaya ng foot-and-mouth disease, swine fever, at bird flu. Kung sakaling magkakaroon ng malawakang epidemya, magkakaroon ng masusing pagsubaybay at gagawa ng mga hakbang para mapigilan ang naturang pagkalat.

Para mapigilan ang mga may-sakit na hayop na makapasok sa pamilihan, dapat maabot ng lahat ng hayop at produktong galing sa hayop ang mahihigpit na pamantayan sa kalusugan bago ma-import o maikalakal sa European Union. Hinihingi ng mga regulasyon ng European Union ang pagtukoy sa mga iyon para ma-trace ang mga livestock gaya ng mga baboy. Alinsunod sa mga regulasyon sa Europa, ang pagtukoy at pagpaparehistro sa mga pangkat ng baboy ay nagsisimula sa mga ear tag na may mga ownership number.

Ang susunod na hakbang ay ang pagpapanatili ng rehistro para sa bawat inaalagaan. Ito ang siyang magtatatag ng pambansang pagpaparehistro ng pagmamay-ari ng baboy. Maaaring magpalitan ng impormasyon ang mga pang-beterinaryong awtoridad sa Europa hinggil sa paglipat ng mga buhay na baboy at produktong gawa sa karneng baboy sa Europa sa pamamagitan ng mga network ng computer.

Para matiyak ang pinakamagandang kundisyon ng baboy, ginagarantiya ng patakaran sa Europa na hindi daranas ang mga baboy ng sakit at pagdurusang maaari namang maiwasan. Ayon sa survey, kung ang mga hayop sa farm ay mas malusog, pinag-iingatan, at pinapangalagaan sa natural na paraan, malinaw na mas masarap ang pagkaing nagmumula sa kanila. Ang mga pisikal na stress (pag-breed, transportasyon, pagkatay, atbp. sa hindi magandang kundisyon) ay maaaring magdulot ng mga negatibong epekto sa kalusugan ng hayop at sa kalidad ng karne.

Naglatag ang European Union ng mahigpit na patakaran hinggil sa kalusugan at mabuting pagtrato sa mga hayop. Ito ay dahil kaligtasan sa pagkain ang pangunahing priyoridad sa Europa at layunin ng European Union na tiyaking mas ligtas para sa mga mamimili ang lahat ng pagkain mula sa Europa.

Ito ang dahilan kung bakit kinikilala ang karneng baboy mula sa Europa bilang pinakaligtas sa buong mundo.

Bilang resulta, makasisiguro ang mga exporter ng karneng baboy sa Europa na: 
Pinagkakatiwalaan at lubos na maaasahan ang karneng baboy mula sa Europa!

Magbasa pa tungkol sa aming kampanya para sa Pinagkakatiwalaang karneng baboy na nagmula sa Europa

Nakatuon ang Trusted Pork sa pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa ligtas na karneng baboy mula sa Europa. Basahin ang tungkol sa aming kampanya para matuto pa.